Uobičajene prepreke – kako dobiti ‘buy-in’ menadžmenta za razvojne programe

Istraživanja su pokazala da nije lako uključiti menadžment i dobiti njihov ‘buy-in’ u razvoj programa za zaštitu i poboljšanje zdravlja, otklanjanje stresa ili umanjivanje psihosocijalnih rizika u radu.

Postoje predvidljive (i razumljive) prepreke u razmišljanju i načini kako se one mogu prebroditi.

Slijedi nekoliko primjera (a u cjelovitom dokumentu i više od nekoliko : ) prepreka uključenosti i pravom angažmanu mendažmenta – one su identificirane prilikom istraživanja i listu potencijalnih rješenja.

Kompletni dokument možete preuzeti u pdf. formatu na dnu ove stranice.

 

barijere u sudjelovanju menadžera kako se te barijere mogu prebroditi
problemi u komunikaciji sa menadžerima u vidu zainteresiranosti za sudjelovanje Dati programu veliku vrijednost – npr. kroz komunikaciju sa grupama za upravljanje stresom ili drugih utjecajnih tijela

Protezati informacije kroz postojeće mreže i komunikacijske mehanizme

Pridobiti senior menadžere da odobre, da se prijave i uključe u program

Ugraditi proces u programe za razvoj rukovođenja

Razvijati programe za ciljane razine rukovođenja

menadžeri su ili previše pod stresom, previše zaposleni ili to ne vide kao prioritet Raditi na način da se program prodaje kroz naglašavanje najboljeg za svakog od njih

Uskladiti program sa već postojećim aktivnostima, tako da ne bude doživljavan kao dodatna aktivnost

Povezati ga sa već postojećim inicijativama

Pojasniti vezu programa sa organizacijskom kulturom – npr. pokazati da je on dio pristupa smanjenja rizika

menadžeri su zabrinuti oko povjerljivosti povratnih informacija koje daju Koristiti vanjske dobavljače za upitnike i osigurati se da su podaci dostupni samo vanjskim suradnicima

Izgraditi povjerenje sa menadžerima – npr. kreirati setove za učenje i/ili i uključiti ih u već isprobane programe za razvoj rukovođenja – povjerenje treba izgraditi

menadžeri su zabrinuti oko toga što uključenost od njih podrazumijeva Pojasniti ciljeve programa

Omogućiti dobru komunikaciju oko selekcijskih procesa

Izgraditi menadžerovo povjerenje u sve to

menadžeri baš i ne vole riječ stres u naslovu i manjka im osnovnih informacija o stresu Ne koristiti riječ „stres“ ukoliko predstavlja barijeru (u nekim organizacijama predstavlja, dok u drugima ne) – radije govoriti o pritisku kojem su menadžeri izloženi ili o dobrobiti

Fokusirati se na povezanost sa izvedbom i praksom dobrog rukovođenja – pričati o važnosti bazičnih vještina rukovođenja

Raditi na utiranju mitova kako bi se bolje razumjelo utjecaj stresa i poticati promjenu u kulturi organizacije – za to će trebati vremena

 

Preuzmite cjeloviti dokument u .pdf formatu ovdje: 12 Barijere u sudjelovanju menadžmenta